• +359 888 939 947
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Айс Оупън ЕООД получи финансиране по новата програма на Столична община и Асоциацията за развитие на София „Кризата като възможност“. С реализацията на проект „Дигитализиране на социалното предприятие на Айс Оупън ЕООД“ ще получим възможност да провеждаме онлайн обучения и събития, както и да въведем нови инструменти и технологии.

Стартиращата среща за бенефициентите на иновативната програмата събра близо 40 участници. Обсъдихме очакванията на общината и на общинския съвет за реализация, за по-добра комуникация, за разходване на отпуснатите средства и за отчитане на проектите. През февруари ще започне и менторска програма, която ще включва обучения по теми като маркетинг и комуникация, бизнес развитие и набиране на средства за неправителствени организации.

Проект „Дигитализиране на социалното предприятие на Айс Оупън ЕООД“ сe финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

logo so sofia association

Prilojenie 1.4 Plakat ОПИК.001Проект и главна цел процедура:
BG16RFOP002-2.073: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Айс – Оупън ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-0860-C01
Обща стойност: 4 033 лв., от които 3 428.05лв. европейско и 604.95 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.

posterПроект и главна цел: „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ по договор BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”


eecПроцедурата се осъществява с финансовата подкрепа наoprcr
Европейския социален фонд


03.08.2018

Фирма Айс-Оупън ООД в качеството й на бенефициент по проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

Създаде Ново социално предприятие “Шоколадова къща - Станимира“ 

в гр.София с:

 • Основни цели: Улесняване на достъпа до заетост на уязвими групи; Създаване на подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост и социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
 • Дейност: изработване на разнообразни шоколадови изделия – бонбони, шоколади, фигури от шоколад, храна и напитки и осъществяване на доставка; мероприятия с шоколадови продукти.

Социалното предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ ще проведе конкурс и ще назначи служители на следните позиции:

I. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 • лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;   безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
 • безработни лица с трайни увреждания; с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност;    
 • безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
 • продължително безработни лица; без професионална квалификация
 • безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица
 1. ПОМОЩНИК СЛАДКАР – 2 щатни бройки  
 2. ОПАКОВЧИК – 1 щатна бройка
 3. КУРИЕР – 1 щатна бройка
 4. ДОМАКИН – 1 щатна бройка  
 5. ХИГИЕНИСТ - 1 щатна бройка

Минимално възнаграждение за горепосочените длъжности е 510 лв.;
с трудов договор за 12 месеца.

II. НАСТАВНИК ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА - 2 х 0.5 щатна бройка.  

В рамките на проекта ще бъде назначен и служител Човешки ресурси, който ще подпомогне процеса по набиране на персонала и въвеждането му в работния процес и ще го подкрепя с менторство през целия период на трудовия договор.

Проектът осигурява назначаването на Ръководител на социалното предприятие и на Счетоводител.  

Обявата за новите работни места и примерни длъжностни характеристики са публикувани на интернет страницата на социалното предприятие “Шоколадова къща - Станимира” www.stanimirachocolatehouse.com stanimirachocolatehouse.com

Основни данни за финансиращата програма:

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Наименование на процедура: Развитие на социалното предприемачество
Код на процедура: BG05M9OP001-2.010
Наименование на проектно предложение: Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща - Станимира”
Дата на стартиране 01.08.2018
Дата на приключване 01.10.2019
Срок на изпълнение: месеци 14
Стойност на бюджета в лева: Общо 96 757.92

 • Финансиране от ЕС: ЕСФ 82 244.23
 • Национално финансиране:14 513.69

------------------    www.eufunds.bg  ------------------

Проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ по договор BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрезОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.