• +359 888 939 947
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ново социално предприятие “Шоколадова къща - Станимира“ и нови работни места

eecПроцедурата се осъществява с финансовата подкрепа наoprcr
Европейския социален фонд


03.08.2018

Фирма Айс-Оупън ООД в качеството й на бенефициент по проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

Създаде Ново социално предприятие “Шоколадова къща - Станимира“ 

в гр.София с:

 • Основни цели: Улесняване на достъпа до заетост на уязвими групи; Създаване на подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост и социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
 • Дейност: изработване на разнообразни шоколадови изделия – бонбони, шоколади, фигури от шоколад, храна и напитки и осъществяване на доставка; мероприятия с шоколадови продукти.

Социалното предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ ще проведе конкурс и ще назначи служители на следните позиции:

I. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 • лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;   безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
 • безработни лица с трайни увреждания; с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност;    
 • безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
 • продължително безработни лица; без професионална квалификация
 • безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица
 1. ПОМОЩНИК СЛАДКАР – 2 щатни бройки  
 2. ОПАКОВЧИК – 1 щатна бройка
 3. КУРИЕР – 1 щатна бройка
 4. ДОМАКИН – 1 щатна бройка  
 5. ХИГИЕНИСТ - 1 щатна бройка

Минимално възнаграждение за горепосочените длъжности е 510 лв.;
с трудов договор за 12 месеца.

II. НАСТАВНИК ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА - 2 х 0.5 щатна бройка.  

В рамките на проекта ще бъде назначен и служител Човешки ресурси, който ще подпомогне процеса по набиране на персонала и въвеждането му в работния процес и ще го подкрепя с менторство през целия период на трудовия договор.

Проектът осигурява назначаването на Ръководител на социалното предприятие и на Счетоводител.  

Обявата за новите работни места и примерни длъжностни характеристики са публикувани на интернет страницата на социалното предприятие “Шоколадова къща - Станимира” www.stanimirachocolatehouse.com stanimirachocolatehouse.com

Основни данни за финансиращата програма:

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Наименование на процедура: Развитие на социалното предприемачество
Код на процедура: BG05M9OP001-2.010
Наименование на проектно предложение: Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща - Станимира”
Дата на стартиране 01.08.2018
Дата на приключване 01.10.2019
Срок на изпълнение: месеци 14
Стойност на бюджета в лева: Общо 96 757.92

 • Финансиране от ЕС: ЕСФ 82 244.23
 • Национално финансиране:14 513.69

------------------    www.eufunds.bg  ------------------

Проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ по договор BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрезОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.